Koncepcja pracy PMOS

KONCEPCJA  PRACY

POWIATOWEGO MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA SPORTOWEGO

w BUSKU – ZDROJU


Podstawa prawna:

 • Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r. ( Dz. U. z 2004r nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

 • Ustawa Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982r. ( Dz. U. z 2006r nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami).

 • Konwencja o prawach dziecka z 20 listopada 1989r.

 • Statut PMOS w Busku – Zdroju.


MISJA :

 • Wspieranie dzieci i młodzieży w procesie nauczania, wychowania i opieki.

 • Stwarzanie uczniom optymalnych warunków do krzewienia kultury fizycznej m.in. poprzez prawidłowy i wszechstronny rozwój fizyczny.

 • Rozwijanie świadomości i wrażliwości wychowanków na zdrowy styl życia.

 • Kształtowanie postaw i zachowań niezbędnych do twórczego wykorzystywania czasu wolnego.

 • Stwarzanie wychowankom warunków do poczucia bezpieczeństwa oraz poszanowania godności osobistej.
WIZJA:

Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku – Zdroju jest placówką oświatowa stwarzającą odpowiednie warunki do optymalnego rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży szkolnej poprzez rozbudzanie ich zainteresowań różnymi formami aktywności ruchowej. Rodzaj prowadzonych zajęć sportowych dostosowany jest do ich wieku, możliwości i zainteresowań. W naszej placówce dążymy do wszechstronnego rozwoju fizycznego ucznia, kształtując nawyki czynnego wypoczynku oraz upowszechniając sport m.in. poprzez udział wychowanków w zawodach sportowych, turniejach sportowych, rozgrywkach ligowych. Jednocześnie wpajamy naszym wychowankom szacunek dla drugiego człowieka ze szczególnym uwzględnieniem zasad fair play. Podczas zajęć sportowych realizowanych w Ośrodku wpajamy uczniom aktywną postawę wobec kultury fizycznej zarówno w placówce jak i w codziennym życiu. Działania te w sposób wymierny wpływają na pozytywny stosunek dzieci             i młodzieży w odniesieniu do edukacji prozdrowotnej. Kształtujemy wychowanków odpowiedzialnych, posiadających odpowiednią wiedzę                  i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie.

Nasz wychowanek:

 • Ma poczucie przynależności do społeczności Ośrodka oraz środowiska lokalnego.

 • Zna i przestrzega zasady BHP na zajęciach.

 • Zna i rozumie zasady współpracy w grupie.

 • Zna i rozumie zasady rywalizacji i współzawodnictwa sportowego.

 • Przestrzega zasady fair play.

 • Zna i respektuje prawa człowieka, jest tolerancyjny.

 • Poszukuje pozytywnych wzorców i stosuje je w życiu.

 • Dba o zdrowie własne i innych.

 • Potrafi aktywnie wypoczywać w czasie wolnym od nauki.

 • Postępuje w sposób prawy i uczciwy.

 • Prezentuje postawę patriotyczną, zna ceremoniał sportowy.Nasi nauczyciele:

 • Są przyjaźni i otwarci na potrzeby wychowanków.

 • Tworzą przyjazną atmosferę wśród wychowanków i całej społeczności Ośrodka.

 • Przestrzegają norm społecznych ze szczególnym uwzględnieniem praw dziecka.

 • Przekazują wiedzę i umiejętności w atrakcyjny sposób.

 • Współpracują z rodzicami wychowanków.

 • Promują PMOS w Busku – Zdroju w środowisku lokalnym i poza nim.

Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku – Zdroju realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze. Do zadań Ośrodka                    w szczególności należą:

 1. Podnoszenie sprawności fizycznej wychowanków, kształtowanie nawyków czynnego wypoczynku i zdrowego stylu życia.

 2. Zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia wychowankom w czasie pobytu     w Ośrodku oraz poza nim.

 3. Udostępnienie uczestnikom zajęć bazy sportowej i sprzętu sportowego.

 4. Współpraca z rodzicami i wspieranie ich w wychowaniu m.in. poprzez popularyzację odpowiednich wzorców oraz upowszechnianie zasad fair play.

 5. Wpajanie rodzicom zdrowego stylu życia.

 6. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami sportowymi i podmiotami w rozwijaniu zamiłowania do uprawiania sportu, turystyki i krajoznawstwa.

 7. Organizowanie czynnego wypoczynku w czasie ferii zimowych i wakacji letnich w miejscu zamieszkania oraz możliwość organizowania poza nim obozów sportowych, rekreacyjno – wypoczynkowych dla wychowanków Ośrodka oraz innych zainteresowanych dzieci i młodzieży.

 8. Podejmowanie współpracy w zakresie wymiany grup/zespołów sportowych z terenu województwa świętokrzyskiego i kraju.

 9. Dbanie o kształtowanie pozytywnego wizerunku w środowisku.

10)Pozyskiwanie  partnerów i sojuszników wspierających Ośrodek w jego działaniach.

11)Modernizacja i rozbudowa bazy Ośrodka w celu zwiększenia możliwości organizacji zajęć i imprez sportowych.

W Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Busku – Zdroju dąży się do wspólnego przestrzegania postanowień stanowiących o prawach i obowiązkach dziecka/wychowanka. Dotyczy to zarówno wychowanków jak i kadry Ośrodka.

Praca Ośrodka opiera się także na partnerskim współdziałaniu z rodzicami wychowanków. Nauczyciele dążą do współpracy z rodzicami, gdyż warunkuje to efektywność nie tylko pracy wychowawczej ale i dydaktycznej. Rodzice zapraszanie są na spotkania, na zajęcie sportowe, na uroczystości      i imprezy. Kadra pedagogiczna placówki dąży do ujednolicenia oddziaływań wychowawczych na płaszczyźnie Ośrodek – dom.

Nauczyciele PMOS w Busku – Zdroju współpracują ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie informując o osiągnięciach sportowych, zachowaniu uczniów oraz sytuacjach wymagających interwencji macierzystej szkoły/placówki.