Klauzula informacyjna dla najemców.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu
danych osobowych w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym
im. Józefa Grudnia w Busku-Zdroju dla Najemców
 

Konkretyzując wymóg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane) dalej określanym jako „RODO”, poniżej informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych. 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy im. Józefa Grudnia  z siedzibą w Busku-Zdroju przy ul. Janusza Kusocińskiego 3, reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego im. Józefa Grudnia w Busku-Zdroju. 

 Dane kontaktowe administratora danych

Z administratorem danych można skontaktować poprzez:

Ø  korespondencyjnie pod adresem: ul. Janusza Kusocińskiego 3, 28-100 Busko-Zdrój,

Ø  telefonicznie pod numerem telefonu: 41 37810 40,

Ø  elektronicznie pod adresem e-mail: biuro@pmos.busko.pl. 

Inspektor ochrony danych

W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych przez administratora można skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych, poprzez adres e-mail: iod@powiat.busko.pl lub numer telefonu 41 370 50 27. 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe, w celu wynajmu obiektu sportowego zgodnie z art.6 ust. 1 lit b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) oraz w konsekwencji do rozliczenia wykonania zawartej umowy i realizacji pozostałych obowiązków prawnych ciążących na administratorze (jak np. wystawienie faktury VAT, obowiązek archiwizacyjny)zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora:

Ø mogą być Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju, Urząd Skarbowy w Busku-Zdroju, organy wymiaru sprawiedliwości i ścigania;

Ø  są operatorzy pocztowi oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów zawartych z administratorem zapewniają wsparcie techniczne dla systemów, w których przetwarzane są dane. 

Okres przechowywania danych

Dane osobowe są przetwarzanie przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, a po tym czasie do celów archiwalnych,  zgodnie z kategoriami archiwalnymi określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym u administratora. 

Prawa osób, których dane dotyczą

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 17 ust. 1 RODO
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo do przenoszenia danychjeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz w sposób zautomatyzowany;
  6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

Zakres przysługujących praw może być ograniczony, zależy on bowiem zarówno od przesłanek uprawniających administratora do przetwarzania danych, jak i zakresu oraz sposobów gromadzenia danych. 

Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy prawa lub zawarta między stronami umowa, ale również wtedy gdy przetwarzania danych wymaga realizacja zadań wykonywanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 

Przekazanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich przekazania podpisanie i realizacja umowy nie jest możliwe. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator danych nie przetwarza danych osobowych w sposób opierający się wyłącznie na  zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.