Ogólna klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym im. Józefa Grudnia  w Busku-Zdroju

Konkretyzując wymóg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane) dalej określanym jako „RODO”, poniżej informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych. 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy im. Józefa Grudnia  z siedzibą w Busku-Zdroju przy ul. Janusza Kusocińskiego 3, reprezentowany przez Dyrektora mgr Grzegorza Wojciechowskiego . 

 Dane kontaktowe administratora danych

Z administratorem danych można skontaktować poprzez:

Ø  korespondencyjnie pod adresem: ul. Janusza Kusocińskiego 3, 28-100 Busko-Zdrój

Ø  telefonicznie pod numerem telefonu: 41 3781040

Ø  elektronicznie pod adresem e-mail: biuro@pmos.busko.pl 

Inspektor ochrony danych

W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych przez administratora można skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych, poprzez adres e-mail: iod@powiat.busko.pl lub numer telefonu 41 370 50 27. 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza (w tym gromadzi, przechowuje, wykorzystuje i archiwizuje) dane osobowe. Celem ich przetwarzania jest w szczególności realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych. W większości przypadków dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Obowiązki te wynikają z ustaw i innych przepisów powszechnie obowiązujących jakie mają zastosowanie dla jednostek oświatowych. 

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych wynikające z RODO to .m.in.:

 1. przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 2. umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. realizacja zadań wykonywanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 4. prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 5. niezbędność wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (art. 9 ust. 2 lit. b),
 6. ważny interes publiczny na podstawie prawa unii lub prawa państwa członkowskiego (art. 9 ust. 2 lit. g),
 7. niezbędność ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych (art. 9 ust. 2 lit i)
 8. przetwarzanie danych osobowych w innych celach i w zakresie szerszym niż jest on określony w przepisach prawa odbywa się na podstawie oddzielnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a/art. 9 ust. 2 lit a). 

Aktami prawnymi regulującymi przetwarzanie danych osobowych u administratora są poniższe regulacje branżowe:

1.     Przepisy oświatowe dotyczące przebiegu kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży, gdzie celem przetwarzania danych osobnych jest kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży:

Ø  ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Ø  ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

Ø  ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

Ø  ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej

2.     Postępowanie administracyjne:

Ø  ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

3.     Przepisy dotyczące zatrudniania pracowników pedagogicznych oraz samorządowych

Ø  ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

Ø  ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Ø  ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. –Karta Nauczyciela

Ø  ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

4.     Przepisy dotyczące zamówień publicznych:

Ø  ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

5.     Inne przepisy obowiązujące jednostki oświatowe:

Ø  ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad wychowankami

Ø  ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Ø  ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Ø  ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Ø  ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. –K

Ø  ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępieodeks cywilny do informacji publicznej

Ø  ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora są:

Ø  organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Cyfryzacji, Kuratorium Oświaty w Kielcach, Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju, organy wymiaru sprawiedliwości i ścigania;

Ø  operatorzy pocztowi oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem danych zapewniają wsparcie techniczne dla systemów w których dane są przetwarzane. 

Okres przechowywania danych

Dane osobowe są przetwarzanie przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, a po tym czasie do celów archiwalnych,  przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym u administratora. 

Prawa osób, których dane dotyczą

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 7. prawo, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

Zakres przysługujących praw może być ograniczony, zależy on bowiem zarówno od przesłanek uprawniających administratora do przetwarzania danych, jak i zakresu oraz sposobów gromadzenia danych. 

Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy prawa lub zawarta między stronami umowa, ale również wtedy gdy przetwarzania danych wymaga realizacja zadań wykonywanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 

Odmowa ich podania uniemożliwia prawidłową realizację celu przetwarzania danych osobowych. 

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny. Odmowa ich podania nie powoduje negatywnych konsekwencji. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator danych nie przetwarza danych osobowych w sposób opierający się wyłącznie na  zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.