Siłownia

Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku-Zdroju oferuje do wynajęcia

profesjonalnie wyposażoną siłownie, 

SIŁOWNIA CZYNNA

Poniedziałek - Piątek   godz.   7.00 - 22. 00

Sobota - Niedziela   godz.   8.00 - 19.30

Cena 60,00 zł / miesiąc  (karnet)

Wpłaty za siłownię na rachunek 

53 8517 0007 0010 0198 1414 0004

Siłownia umożliwia trening całego ciała, regularne ćwiczenia na siłowni pozwolą ukształtować sylwetkę, wzmocnić wszystkie grupy mięśniowe, oraz usprawnić układ sercowo - naczyniowy.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIŁOWNI
 
I. CZĘŚĆ OGÓLNA.
1. Siłownia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00- 22.00, w sobotę i niedzielę w godzinach 08.00 -20.00.
 2. Przed skorzystaniem z siłowni należy się zapoznać z regulaminem.
 3. Wszystkie osoby korzystające z siłowni winny obowiązkowo podporządkować się przepisom regulaminu.
4. Osoby naruszające porządek, przepisy regulaminu mogą być usuwane z obiektu.
5. Do korzystania z siłowni i jej urządzeń treningowych uprawnieni są wychowankowie PMOS w czasie zajęć treningowych oraz osoby, które dokonały opłaty według obowiązującego cennika. Dowód opłaty bądź karnet należy każdorazowo okazać przy wejściu na siłownię.
6. Wszystkich korzystających z urządzeń treningowych obowiązuje strój i obuwie sportowe.
7. Wychowankowie PMOS mogą korzystać z urządzeń siłowni wyłącznie za zgodą i w obecności nauczyciela prowadzącego zajęcia.
8.  Z siłowni mogą korzystać zawodnicy trenujący w KS ARENA BUSKO od 15 roku życia jedynie po przyniesieniu podpisanego przez Rodzica/ Opiekuna prawnego stosownego oświadczenia.
9.  W razie korzystania z siłowni osoby niepełnoletniej, zawodnika Klubu Sportowego ARENA BUSKO wymagana jest zgoda Rodzica/ Opiekuna prawnego. Jednocześnie rodzic jest poinformowany, iż dziecko wykonuje ćwiczenia samodzielnie, oraz że Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do regulaminu i instrukcji.
10. W siłowni obowiązuje bezwzględne przestrzeganie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zawartych w regulaminie siłowni.
 
II. ZASADY KORZYSTANIA Z SIŁOWNI.
1. Ćwiczący musi posiadać strój sportowy i czyste obuwie sportowe.
2. Przed rozpoczęciem ćwiczeń na urządzeniach treningowych dla zachowania bezpieczeństwa, korzystający winien sprawdzić stan techniczny urządzenia, z którego będzie korzystał i w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt upoważnionej osobie.
3. Ćwiczenia na poszczególnych urządzeniach treningowych należy wykonywać w miejscu, w którym zostały one ustawione.
4. Zabrania się korzystającym z siłowni przestawiania urządzeń treningowych, wprowadzania regulacji, które mogą zagrażać bezpieczeństwu.
5. Po zakończeniu ćwiczeń, urządzenia treningowe, z których korzystano winny być pozostawione w należytym stanie technicznym.
6. Osoby korzystające z urządzeń treningowych czynią to na własną odpowiedzialność.
7. Wychowankowie PMOS w razie urazu powinni natychmiast powiadomić nauczyciela prowadzącego zajęcia.
8. Osoby korzystające z urządzeń siłowni nie mogą być pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
9. Na teren siłowni zabrania się wnoszenia wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, środków odurzających i substancji psychotropowych.
10. Na terenie siłowni obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napoi alkoholowych, jak również palenia tytoniu.

III.ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY.
1. Za przedmioty wartościowe, gotówkę, karty płatnicze, telefony komórkowe itp. pozostawione w siłowni – Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy oraz Klub sportowy ARENA BUSKO nie ponoszą odpowiedzialności.
2. Osoby ćwiczące będą ponosić odpowiedzialność finansową za wszelkie wyrządzone przez siebie zniszczenia/szkody na terenie siłowni.
3. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiada opiekun grupy lub rodzice.
4. Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy oraz Klub Sportowy ARENA BUSKO nie ponoszą odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z urządzeń siłowni oraz nieprzestrzegania regulaminu i zasad bezpieczeństwa.


SIŁOWNIA

Liczba zdjęć w galerii: 3

  • Zobacz
  • Zobacz
  • Zobacz
1