Aktualności

Dodano: 2021-06-09 10:20:18 Kategoria: Aktualności

Zasady rekrutacji do Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego im. Józefa Grudnia w Busku - Zdroju na zajęcia rozwijające zainteresowania lub uzdolnienia na rok szkolny 2021/2022

Działając na podstawie:
1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000) określa się, co następuje:

§ 1

Ilekroć w dalszej treści niniejszego dokumentu będzie mowa bez bliższego określenia o:
1) Ośrodku– należy przez to rozumieć Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy im. Józefa Grudnia, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Buski,
2) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora Ośrodka,
3) rodzicu - należy przez to rozumieć również opiekuna prawnego,
4) zajęciach- należy przez to rozumieć zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia zorganizowane w Ośrodku,
5) kandydacie– należy przez to rozumieć osobę w wieku szkolnym, która zamierza uczestni-czyć w zajęciach.

§ 2
1. Rekrutację do Ośrodka prowadzi się wśród osób w wieku szkolnym zamieszkałych na terenie Powiatu Buskiego, u których nie występują przeciwwskazania zdrowotne do uprawiania dyscypliny sportowej, o której mowa w § 3 ust. 1.
2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dy-rektora.
§ 3
1. W Ośrodku organizuje się zajęcia w grupach liczących co najmniej 12 osób, w następu-jących dyscyplinach sportowych:
a) piłka siatkowa,
b) piłka ręczna,
c) zajęcia sportowe i rekreacyjne
2. Na zajęcia przyjmuje się kandydatów na wniosek rodzica/rodziców lub opiekuna/opiekunów prawnych, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.
3. W roku szkolnym 2021/2022 prowadzi się postępowanie rekrutacyjne na zajęcia sportowe i rekreacyjne rocz. 2002 i mł. oraz do sekcji piłki ręcznej chłopców rocz. 2002 i mł. W przypadku uzupełniania liczebności grup - liczba wolnych miejsc w grupach jest uzależniona od liczby osób, które zrezygnują z zajęć do dnia rozpoczęcia rekrutacji, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Jeśli w roku szkolnym 2021/2022 liczebność grup, o których mowa w ust. 1, nie zmniej-szy się rekrutacji nie prowadzi się.
§ 4
Ustala się następujące zasady rekrutacji kandydatów na zajęcia w roku szkolnym 2021/2022:
Wniosek, o którym mowa w § 3 ust. 2 składa się do dyrektora w siedzibie Ośrodka
w terminie od 21 czerwca do 13 sierpnia 2021 r.
1) Wniosek, o którym mowa w § 3 ust. 2, zawiera dane, o których mowa w art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Do wniosku dołącza się w szczegól-ności:
a) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania dyscypliny spor-towej, o której mowa w § 3 ust. 1,
b) oświadczenie w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
2) Komisja rekrutacyjna ustali wyniki postępowania rekrutacyjnego dokonując oceny złożo-nych wniosków - według kryterium spełnia/nie spełnia wymagania zawarte w niniejszych zasadach.
3) Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych na zajęcia i listy kandydatów nie przyjętych nastąpi 16 sierpnia 2021 r. o godz. 14.00 w siedzibie Ośrodka.
4) Listy, o których mowa w pkt. 3, zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o liczbie wolnych miejsc.
5) Kandydaci zamieszkali poza obszarem Powiatu Buskiego mogą być przyjęci na zajęcia, jeśli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi niniejszym dokumentem, Ośrodek nadal będzie dysponować wolnymi miejscami w grupach.
6) Procedurę odwoławczą od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej określa art. 158 ust. 6, 7, 8, 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

§ 5
1. Dokumenty, o których mowa w § 4 pkt. 1, pełnoletni kandydat składa we własnym imieniu.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie stosuje się przepisy ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe