Aktualności

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W CZASIE PANDEMII w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym im. Józefa Grudnia w Busku-Zdroju

2020-10-14 11:25:50

1. Niniejszy dokument określa ogólne procedury bezpieczeństwa na terenie Ośrodka w okresie pandemii COVID-19, dotyczącą wszystkich pracowników Ośrodka, wychowanków oraz rodziców młodzieży uczęszczającej do Ośrodka.
2. Celami procedury jest minimalizacja zagrożenia zakażenia koronawirusem oraz umożliwienie wychowankom uczęszczania na zajęcia pozalekcyjne organizowane w PMOS

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

1. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem oraz dezynfekowaniu ich płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Wirus osłonięty jest cienką warstwą tłuszczową, którą niszczą detergenty, mydło, środki dezynfekcyjne, promienie UV.
2. Należy bezwzględnie stosować szczególne zasady ochrony podczas kichania i kaszlu: zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.
3. Należy zachować co najmniej 1,5 m odległości pomiędzy osobami.
4. Należy unikać dotykania oczu, nosa i ust: dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.
5. Należy bacznie obserwować stan swojego zdrowia i nie lekceważyć żadnych objawów.
6. W całym budynku należy przestrzegać instrukcji mycia rąk i systematycznej dezynfekcji powierzchni, zwłaszcza dezynfekcji powierzchni częstego kontaktu (klamek, poręczy, szafek).
7. Przy wejściu do Ośrodka należy umieścić pojemnik z płynem dezynfekującym, z którego każdy wchodzący powinien bezwzględnie skorzystać.
8. Osoby przebywające na terenie Ośrodka powinny dysponować środkami ochrony osobistej, w tym rękawiczkami, maseczkami ochronnymi, ewentualnie przyłbicami, zwłaszcza na korytarzach oraz w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych (podczas konsultacji dopuszcza się możliwość niezasłaniania ust i nosa maseczką ewentualnie przyłbicą).
9. Na czas stanu epidemicznego drzwi wejściowe do Ośrodka pozostają zamknięte w godz. 7.00 – 23.00.
10. Liczba osób w jednej sali zostaje obliczona na podstawie zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, gdzie minimalna powierzchnia na jedną osobę wynosi 4 m 2 przy zachowaniu 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy biurkami w biurach. Na siłowni -jedna osoba na 10 m 2.
11. Na terenie budynku Ośrodka mogą przebywać wyłącznie wychowankowie i pracownicy Ośrodka.
12. W czasie trwania konsultacji w Ośrodku nie powinny przebywać osoby z zewnątrz, a w przypadku konieczności ewentualnych kontaktów z takimi osobami konieczne jest bezwzględne przestrzeganie środków ostrożności.
13. Procedury obowiązują do odwołania.
14. Wszystkie procedury są aktualizowane na bieżąco.
15. Wszelkie zmiany w niniejszej procedurze mogą być wprowadzone w trybie,
w jakim zostały wprowadzone.
16. Wszystkie procedury są dostępne na stronie internetowej Ośrodka.

HIGIENA I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ ORAZ POWIERZCHNI ORAZ INNYCH PRZEDMIOTÓW

1. Z zajęć organizowanych w Ośrodku mogą korzystać wychowankowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.
2. Wśród nauczycieli, wychowanków i rodziców zostają upowszechnione stosowne procedury postępowania w czasie pandemii.
3. Przy wejściu do Ośrodka należy zdezynfekować ręce, a w przypadku przeciwwskazań zdrowotnych umyć ręce mydłem.
4. Na korytarzach i w ogólnodostępnych miejscach w Ośrodku należy przemieszczać się z zachowaniem dystansu społecznego (2 m) przy zasłoniętych maseczką (lub ewentualnie przyłbicą) ustach i nosie.
5. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych umieszcza się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem – instrukcje do dezynfekcji rąk.
6. Ośrodek zapewnia sprzęt i środki czystości oraz monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości sal do konsultacji, pomieszczeń sanitarnych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, klawiatur, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w biurach, na kawiarni itp..
7. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji oraz ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
8. Wychowankowie i pracownicy Ośrodka poruszają się w obrębie placówki wyznaczonymi korytarzami, w taki sposób, aby drogi ich poruszania nie przecinały się. Ponadto należy korzystać ze stosownie oznaczonych wejść i wyjść.
9. Ośrodek wyznacza i przygotowuje pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
10. Ośrodek umieszcza w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
11. W przypadku stwierdzenia podejrzenia wystąpienia zakażenia Ośrodek niezwłocznie powiadamia rodziców wychowanków niepełnoletnich.
12. Procedury obowiązują do odwołania.
13. Wszystkie procedury są aktualizowane na bieżąco.
14. Wszelkie zmiany w niniejszej procedurze mogą być wprowadzone w trybie, w jakim zostały wprowadzone.

więcej»

Regulamin Korzystania z Siłowni Ośrodka PMOS

2020-06-09 10:50:16

Regulamin Korzystania z Siłowni Ośrodka PMOS

1. Przebywanie i ćwiczenie na siłowni może odbywać się wyłącznie za zgodą i w obecności nauczyciela prowadzącego zajęcia.
2. Ćwiczyć można tylko w stroju sportowym ( koszulka, spodenki, dresy, zmienione obuwie sportowe ).
3. Zachować szczególną ostrożność i bezpieczeństwo podczas ćwiczeń.
4. Bezwzględnie zachować czystość w pomieszczeniu i sprawność sprzętu sportowego.
5. Nie wolno wynosić sprzętu, który się w niej znajduję.
6. W razie urazu ciała natychmiast powiadomić nauczyciela prowadzącego zajęcia.
7. Nie wolno zmienać ubrań i plecaków na urządzeniach do ćwiczeń.
8. Wszystkie usterki sprzętu zgłaszać natychmiast nauczycielowi prowadzącemu.
9. W razie wątpliwości lub niejasności dotyczących obsługi sprzętu sportowego – konsultować z nauczycielem prowadzącym zajęcia.
10. Po zakończeniu ćwiczenia należy sprzątnąć i uporządkować sprzęt.
11. Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
12. Zespół korzystający z siłowni zobowiązany jest do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych ćwiczeniach.
13. Za stan urządzeń i sprzętu oraz ich przydatności do ćwiczeń a także za bezpieczeństwo ćwiczących w czasie zajęć odpowiedzialny jest trener, instruktor lub nauczyciel.
14. Osoby pełnoletnie korzystające odpłatnie z siłowni ćwiczą samodzielnie na własną odpowiedzialność.
15. Utrzymanie odległości przynajmniej 2 m pomiędzy klientami, uczniami i pracownikami siłowni,
16. W zależności od powierzchni siłowni dopuszcza się ograniczoną liczbę klientów w pomieszczeniach (1 osoba na 10 m2).
17. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne dla klientów w obszarze wejścia.
18. Należy zdezynfekować każde urządzenie używane przez klienta, ucznia po zakończonym ćwiczeniu. Czynność realizowana jest przez klienta, ucznia na podstawie widocznej informacji przy użyciu udostępnionego środka do dezynfekcji; zaleca się korzystanie przez klientów, uczniów z własnych pomocy - typu maty, ręczniki
19. Zaleca się dezynfekowanie szafek na ubranie przed i po korzystaniu przez klienta, ucznia.
20. Klienci, uczniowie , którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym. więcej»

Konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju

2020-05-18 19:09:01

Uchwała nr 318/2020 Zarządu powiatu w Busku-Zdroju z dnia 14 maja 2020 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju. więcej»

NAUCZANIE ZDALNE PROWADZONE PRZEZ NAUCZYCIELI PMOS BUSKO-ZDRÓJ OD 27.04.2020 DO 24.05.2020

2020-04-27 10:32:30

Tematy zajęć – praca zdalna
27.04 – Diagnoza rozwoju fizycznego, obliczanie BMI.
04.05 – Test Zuchory
08.05 – Kształtowanie wytrzymałości siłowej, szybkości i zwinności.
11.05 – Profilaktyka zapobiegania kontuzji w piłce ręcznej – ćwiczenia wzmacniające staw skokowy i kolanowy.
15.05 – Ćwiczenia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem przyborów „domowych”.
18.05 – Kształtowanie wytrzymałości biegowej.
22.05 – Doskonalenie techniki indywidualnej .
Materiały do każdego tematu zostały wysłane w formie pliku.
Filmy przypominające tech. Indywidualną.
Chwyty
https://www.youtube.com/watch?v=c8WfxtE4Ucs&list=PLtslWZmjd-f4KDZJgUvR_YLd34MJoLge_&index=1

Rzut z wyskoku
https://www.youtube.com/watch?v=PqiZUL5bkF4&list=PLtslWZmjd- f4KDZJgUvR_YLd34MJoLge_&index=3

Zwód pojedynczy i podwójny
https://www.youtube.com/watch?v=xNbWItGh6I0

https://www.youtube.com/watch?v=NNFqVKN9Cnw

Przykładowe ćwiczenia które można zastosować też w treningu piłki ręcznej.
https://www.youtube.com/watch?v=LeAVOpfC1z0https://www.youtube.com/watch?v=ffhhUE7ssic

Robert Papaj

Tematyka pracy zdalnej- piłka siatkowa chłopców

1. Zbicie po bloku i omijanie bloku.
2. Kiwnięcie w strefy mało bronione
3. Nauka bloku podwójnego i potrójnego
4. Nauka rzutu i padu siatkarskiego
5. Przyjęcie z dograniem piłki
6. Nauka zagrywki z wyskoku
7. Taktyka zagrywki
8. Taktyka bloku grupowego i asekuracja

Komunikacja z zawodnikami przy pomocy komunikatora Messenger gdzie dla zawodników trenujących utworzono grupę o nazwie: PMOS piłka siatkowa.
Podczas tworzenia treści zajęć ( w formie linków i instrukcji) wykorzystywany jest następujący materiał źródłowy :
https://www.mlodziezowasiatkowka.pl/materialy-dydaktyczne-scenariusze-lekcji/scenariusze-lekcji-szkola-ponadgimnazjalna_59,1660.html
https://szps.pl/blog/2019/11/08/materialy-wideo-ze-szkolenia-trenerow-szczyrku/
https://www.gov.pl/web/sport/polski-zwiazek-pilki-siatkowej
https://www.youtube.com/channel/UCgevEuid3S2Ep4fTy7g9jkg
https://www.youtube.com/watch?v=50wqATe0F-0&list=RD50wqATe0F-0&start_radio=1
https://www.youtube.com/results?search_query=trenin+++reprezentacjasiatkarzy+konferencja+spałahttp://pilka-siatkowa-wf.blogspot.com
http://pilka-siatkowa-wf.blogspot.com/2012/03/materiay-szkoleniowe-pika-siatkowa.html
https://www.youtube.com/results?search_query=titans+volleyball


Marcin Kryczka

Zajęcia sportowe i rekreacyjne - praca zdalna

Przysiady z rękoma nad głową
Pompki klasyczne
Martwy ciąg na jednej nodze ( z butelką wody)
Bieg bokserski
Plank boczny
Wąskie pompki na triceps
Scyzoryki naprzemienne
Pomki ze stopami na podwyższeniu
Domowe sposoby na świetne mięśnie. www.fabrykasily.pl
/nastolatek/ trening - domatora - trening-w-domu-obwodowy

Grzegorz Wojciechowski


Tematyka pracy zdalnej- piłka siatkowa dziewcząt

Atak w piłce siatkowej. Atak w siatkówce na czym polega i jakie są najpopularniejsze rodzaje?
Atak w piłce siatkowej. Atak - technika rozbiegu i uderzenia piłki.
Obrona w piłce siatkowej. Nauczanie techniki i taktyki obrony.
Kompleks - przyjęcie , rozegranie, atak i asekuracja.
Rozegranie piłki w siatkówce - wystawa piłki.
Obrona w piłce siatkowej. Blok - obrona.
Atak w piłce siatkowej.
Obrona w piłce siatkowej. Przyjęcie zagrywki.
www.siatkarsko.pl, youtube - Couching sport, youtube - mlodziezowa siatkowka, youtube plus.pl, youtube mlodziezowa akademia siatkowki

Jolanta Maślicha

TEMATY ZAJĘĆ DLA SEKCJI PIŁKI RĘCZNEJ – CHŁOPCY ROCZNIK 2000


Najlepsi polscy piłkarze ręczni. (27.04.2020r.) *
Ćwiczenia wzmacniające mięśnie klatki piersiowej i barków.(04.05.2020r.)https://www.youtube.com/watch?v=rMetSeesL1I
Streching w domu i ćwiczenia rozluźniające.(08.05.2020r.)https://www.youtube.com/watch?v=zKKkwGyG_J4
Ćwiczenia na mięśnie brzucha w pozycji leżącej.(11.05.2020r.)https://www.youtube.com/watch?v=f6ObGRD2-hQ
Dlaczego nie warto brać sterydów - moje ciało najdroższym skarbem.(15.05.2020r.)
https://www.youtube.com/watch?v=nYLC98C3bIU
https://www.youtube.com/watch?v=DADaN-PkWrE&t=261shttps://www.youtube.com/watch?v=SrBqo6b9AAY
Ćwiczenia poprawiające szybkość. (18.05.2020r.)
https://www.youtube.com/watch?v=jc-zDnQzPgI
Najciekawsze zagrania w piłce ręcznej. (22.05.2020r.)https://www.youtube.com/watch?v=U3hdcqrZggw
https://www.youtube.com/watch?v=U-zSAqN6tiQ
https://www.youtube.com/watch?v=ciGotP7Ccd8

Grzegorz Owsiński

więcej»

NAUCZANIE ZDALNE PROWADZONE PRZEZ NAUCZYCIELI PMOS BUSKO-ZDRÓJ OD 14.04.2020 DO 26.04.2020

2020-04-14 13:25:50

TEMATY ZAJĘĆ DLA SEKCJI PIŁKI RĘCZNEJ – CHŁOPCY ROCZNIK 2000

Ćwiczenia zwinnościowe z piłką.
Nowoczesny trening siłowy w piłce ręcznej.
Piłka ręczna w Polsce i na Świecie.


Grzegorz Owsiński

Tematy zajęć dla gr. chłopców 2001 i młodsi,piłka ręczna

Ćwiczenia z nietypowymi przedmiotami – wzmacnianie obręczy barkowej i nóg.
Zasady zdrowego odżywiania podczas uprawiania sportu.
Kształtowanie motoryki.
Linki do poszczególnych lekcji będą przesłane każdemu uczniowi indywidualnie drogą e-mailową.

Robert Papaj

Sekcja - piłka siatkowa chłopców - tematy pracy zdalnej

1.Doskonalenie zagrywki i przyjęcia w fr. gry.
2.Nauka ataku w pierwsze i drugie tempo.
3.Atak z drugiej linii.


Marcin Kryczka


Sekcja - piłka siatkowa dziewcząt - tematy pracy zdalnej

Ćwiczenia ogólnorozwojowe wzmacniające całe ciało.
Taktyka indywidualna w siatkówce- wykonanie ataku - kiwka,wykonanie ataku - kiwka - blok ataku.
Taktyka indywidualna w zagrywce.

Jolanta Maślicha

Zajęcia sportowe i rekreacyjne - tematy pracy zdalnej

Trening siłowy bez sprzętu - WFormie24.pl

Podciąganie na krawędzi stołu.
Unoszenie ramion z krzesłem.
Pompki z rotacją tułowia.
Skrętoskłony brzucha z jednoczesnym uginaniem nóg.

Grzegorz Wojciechowski więcej»

NAUCZANIE ZDALNE PROWADZONE PRZEZ NAUCZYCIELI PMOS BUSKO-ZDRÓJ OD 25.03.2020 DO 10.04.2020

2020-03-25 13:03:38

PMOS sekcja - piłka siatkowa chłopców - tematy pracy zdalnej ( 25.03 -10.04.2020)


1. Ustawienie do asekuracji strefy II,II i IV
2. Gra w systemie 5:1
3. Reakcja na atak przeciwnika
4. Systemy asekuracji- ustawienie w strefach
5. Pozycja : wystawiający, środkowy, przyjmujący, libero, atakujący

Marcin Kryczka


PMOS sekcja - piłka siatkowa dziewcząt - tematy pracy zdalnej ( 25.03 -10.04.2020)

1. Ćwiczenia stretchingowe - rozciągające wszystkie mięśnie (motywatordietetyczny.pl)
2. Taktyka drużynowa - omówienie zasad na podstawie przesłanych materiałów
3. Ćwiczenia ogólnorozwojowe do wykonywania w domu (fitness z dietą)
4. Obwód stacyjny do wykonania w domu
5. Taktyka indywidualna - omówienie na podstawie przesłanych materiałów

Jolanta Maślicha


TEMATY ZAJĘĆ DLA SEKCJI PIŁKI RĘCZNEJ – CHŁOPCY ROCZNIK 2000 tematy pracy zdalnej ( 25.03 -10.04.2020)

1. Ćwiczenia rozciągające i gibkościowe z piłką.
2. Ćwiczenia koordynacji ruchowej i podzielności uwagi.
3. Wzmacnianie mięśni obręczy barkowej i brzucha za pomocą ćwiczeń izometrycznych.
4. Zapoznanie się z elementami treningu interwałowego.
5. Poznanie zasad treningu techniki specjalnej w piłce ręcznej.


Grzegorz Owsiński


TEMATY ZAJĘĆ Z PIŁKI RĘCZNEJ DO WYKONANIA W DOMU tematy pracy zdalnej ( 25.03 -10.04.2020)


1) Krztałtowanie motoryki – ćwiczenia z drabinkami poziomymi.
2) Krztałtowanie siły ramion i nóg.
3) Krztałtowanie siły obręczy barkowej.
4) Sporty uzupełniające – siatkówka na leżąco.
5) Ćwiczenia krztałtujące koordynację ruchową.


Materiały i linki do tematów będę przesyłał na bieżąco za pomocą nośników elektronicznych


Trener: Robert Papaj


Zajęcia sportowe i rekreacyjne - tematy pracy zdalnej ( 25.03 -10.04.2020)

Trening siłowy bez sprzętu. Plan treningowy WFormie 24.pl
1. Wznosy tułowia leżąc przodem na macie
2. Wyrzut nogi do tyłu w klęku podpartym
3. Podciąganie nóg do klatki piersiowej na macie
4. Pompki na krzesłach
5. Wznosy bioder leżąc na macie

Grzegorz Wojciechowski więcej»

Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku-Zdroju - zamknięty do odwołania

2020-03-25 12:36:09

Zarządzenie Nr 4/2020 Dyrektora Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku-Zdroju

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 13 marca 2020 w sprawie ogłoszenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy zostaje zamknięty dla użytkowników z zewnątrz od 14.03.2020 do odwołania. więcej»

XVI Powiatowe Targi Edukacyjne 2020 w Busku-Zdroju

2020-03-02 07:34:01

W piątek, 28 lutego 2020r. w hali sportowej Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku – Zdroju, odbyły się XVI Powiatowe Targi Edukacyjne 2020. więcej»

Turniej Szkół Ponadpodstawowych o tytuł "Najlepsi w sporcie"- Piłka Nożna dziewcząt

2020-02-25 11:56:47

W dniu 25 lutego 2020 w hali sportowej Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku-Zdroju odbyły się zawody w piłce nożnej dziewcząt w ramach turnieju szkół ponadpodstawowych o tytuł "Najlepsi w sporcie"
więcej»

Świętokrzyska Liga LZS Piłki Siatkowej w Busku-Zdroju

2020-02-20 11:53:43

W sobotę 15.02.2020 o godzinie 10.00 odbył się Turniej Piłki Siatkowej Kobiet i Mężczyzn o Puchar Dyrektora PMOS. Organizatorem zawodów z cyklu XIV Świętokrzyska Liga LZS był PMOS Busko-Zdrój . W imprezie wzięło 6 zespołów : 3 żeńskie i 3 męskie.
Klasyfikacja końcowa: więcej»

Turniej Szkół Ponadpodstawowych o tytuł "Najlepsi w sporcie"- koszykówka dziewcząt i chłopców

2020-02-20 08:48:47

W dniach 18 i 19 lutego 2020 w hali sportowej Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku-Zdroju odbyły się zawody w piłce koszykowej dziewcząt i chłopców w ramach turnieju szkół ponadpodstawowych o tytuł "Najlepsi w sporcie" więcej»

Sukces siatkarzy z ZST-I Busko-Zdrój

2020-02-10 09:54:31

W czwartek 23 stycznia 2020 r. w hali PMOS uczniowie, absolwenci i nauczyciele Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych zorganizowali II Turniej w Piłce Siatkowej Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych o Puchar Dyrektora ZST-I Zawody otworzył dyrektor Sylwester Pałka. W imprezie wzięły udział cztery drużyny reprezentujące buskie szkoły . Sportowa rywalizacja w systemie „każdy z każdym” wyłoniła następującą klasyfikację końcową: więcej»

Najlepsi w sporcie- piłka ręczna dziewcząt i chłopców

2019-12-18 10:04:36

W dniach 11.12 i 12.12.2019 r. zostały rozegrane mecze piłki ręcznej dziewcząt i chłopców "Najlepsi w sporcie" o Puchar Starosty. Do rywalizacji przystąpiły wszystkie szkoły ponadgimnazjalne z terenu powiatu buskiego. więcej»

VII Finał Wojewódzki

2019-12-18 09:34:28

W dniu 10.12.2019 r. w hali PMOS miał miejsce VII Finał Wojewódzki o Puchar Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w mini siatkówce dziewcząt oraz mini siatkówce chłopców. więcej»

Miejsko-gminne zawody w PMOS

2019-12-18 09:19:49

W dniu 03.12.2019 w hali PMOS odbyły się miejsko-gminne zawody w mini piłce siatkowej dziewcząt i chłopców oraz w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców. więcej»

Mała Liga Piłki Ręcznej

2019-11-21 12:00:22

W dniu 13.11.2019 w hali PMOS rozegrano Turniej Małej Ligi Piłki Ręcznej. W Turnieju udział brało 6 drużyn ze szkół podstawowych: Czajków Południowy, Jurkowice, Obrazów, SP nr 2 Busko-Zdrój, Chęciny i Działoszyce.
W wyniku rywalizacji do dalszych rozgrywek awansowały szkoły z Czajkowa Południowego i Działoszyc. więcej»

Zawody miejsko-gminne w PMOS

2019-10-25 13:48:06

W hali PMOS zgodnie z terminarzem rozgrywek odbyły się zawody sportowe szkół podstawowych w dyscyplinach: mini piłka nożna dziewcząt i chłopców, piłka nożna dziewcząt i chłopców.
Zwycięzcy tych zawodów uzyskali awans do dalszych rozgrywek na szczeblu wojewódzkim .
W mini piłce nożnej chłopców do dalszych rozgrywek zakwalifikowała się drużyna z ZPO Kołaczkowic i PSP nr 2 Busko- Zdrój, w kategorii dziewcząt ZPO Szaniec i ZPO Kołaczkowice .
W piłce nożnej chłopców do dalszych rozgrywek awans uzyskała PSP nr 3 w Busku- Zdroju i ZPO w Szańcu. W kategorii dziewcząt awans uzyskały zespoły ZPO w Szańcu i PSP nr 3 w Busku-Zdroju. więcej»

Festiwal im. K. Jamroz- koncert Grażyny Brodzińskiej

2019-07-09 14:04:57

6 lipca 2019 w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym odbył się koncert Grażyny Brodzińskiej wraz z zaproszonymi gośćmi Aleksandrem Trofimov - tenorem z Rosji, Jackiem Kruciński - piosenkarzem, Marcinem Jajkiewiczem - wokalistą jazzowym, Bogdanem Kierejsza - skrzypkiem, Orkiestrą „Creo”, Mateuszem Walachem - dyrygentem, Giuseppe Gimelli - dyrygentem. Usłyszeliśmy m. in.: największe przeboje muzyki klasycznej (operetka, opera, pieśni neapolitańskiej), musicalowej oraz piosenki ze światowego repertuaru. Czardasz z operetki „Hrabina Marica”, „O Sole Mio”, „La Bella Tangolita”, „Aguarela Brasil”, „Moon River”. więcej»

Festiwal im. Krystyny Jamroz

2019-07-04 09:08:15

29 czerwca 2019 w ramach XXV Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz w Busku-Zdroju, Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy miał zaszczyt gościć wspaniały zespół Mazowsze.
To jeden z największych polskich zespołów artystycznych odwołujących się do tradycji polskiej muzyki i tańca ludowego. więcej»

Oficjalne nadanie imienia Józefa Grudnia

2019-06-19 09:58:32

W minioną niedzielę, 16 czerwca 2019 r. na hali Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, odbył się II Memoriał Bokserski im. Józefa Grudnia zorganizowany przez BMUKS "Ring" Busko-Zdrój.
W trakcie Memoriału oficjalnie nadano nazwę Hali Sportowej imienia Józefa Grudnia, a syn Mistrza Olimpijskiego Robert Grudzień odsłonił pamiątkową tablicę.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się Grzegorz Nowaczek - Prezes Polskiego Związku Bokserskiego wraz z Vice Prezesem Łukaszem Dybcem oraz Janem Gieradą - Prezesem Świętokrzyskiego Związku Bokserskiego.
Po oficjalnej ceremonii otwarcia rozegrano 16 walk bokserskich, a między walkami licytowano gadżety i zbierano pieniądze na operację serca dla Sebastiana Terpińskiego.
Obecni też byli żołnierze z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, którzy przekazali pieniądze zebrane na kompanii. Klub pragnie podziękować władzom samorządowym na czele ze Starostą Buskim Jerzym Kolarzem i Burmistrzem Miasta i Gminy Waldemarem Sikorą za obecność i wsparcie przy organizacji tak ważnego przedsięwzięcia. więcej»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10