Aktualności

Dodano: 2019-09-09 12:19:56 Kategoria: Aktualności

Ogłoszenie o poszukiwaniu pracownika na zastępstwo w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym im. Józefa Grudnia w Busku-Zdroju

Dyrektor Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego im. Józefa Grudnia w Busku-Zdroju poszukuje pracownika na umowę o pracę na zastępstwo, na stanowisko głównego księgowego.
Niniejsze ogłoszenie stanowi ogłoszenie o pracę i nie może być traktowane jako ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
Nazwa i adres jednostki: Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy im. Józefa Grudnia w Busku-Zdroju, ul. Kusocińskiego 3, 28-100 Busko-Zdrój
Określenie stanowiska: główny księgowy w PMOS im. Józefa Grudnia w Busku-Zdroju
Wymiar czasu pracy: 1 etat
Miejsce wykonywania pracy: Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy im. Józefa Grudnia w Busku-Zdroju, ul. Kusocińskiego 3, 28-100 Busko-Zdrój
Wymagania niezbędne:
Do ogłoszenia może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)
1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
5) spełnia jeden z poniższych warunków:
- ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
- ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
- jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
- posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
Wymagania
dodatkowe: 1. Znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości,
 2. Znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej, przepisów podatkowych, płacowych
  oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych,
 3. Znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego, kodeksu
  postępowania administracyjnego, zamówień publicznych, prawa pracy, ochrony
  danych osobowych,
 4. Posiadanie umiejętności sporządzania danych statystycznych, tworzenia
  prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane
  założenia,
 5. Umiejętność pracy w systemach informatycznych, w tym programów
  księgowych, sprawozdawczych i bankowych,
 6. Znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji
  budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i
  dyscypliny finansów publicznych,
 7. Preferowane doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu
  terytorialnego lub jednostkach budżetowych, min. 3-letnia praktyka
  w księgowości budżetowej,
 8. Komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy na samodzielnym
  stanowisku, a także w zespole, odpowiedzialność, terminowość i dokładność
  w realizacji powierzonych zadań, dyspozycyjność,
 9. Nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista,
 10. Predyspozycje do pracy na stanowisku głównego księgowego oraz do pracy
  w zespole, umiejętność organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi,
 11. Znajomość zasad rozliczania podatku VAT w JST i umiejętność
  sporządzania deklaracji VAT.


Zakres obowiązków – odpowiedzialności z zakresu gospodarki
finansowej na stanowisku:I.
Obowiązki w zakresie prowadzenia rachunkowości jednostki1.
Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika
jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, w tym m.in.:
dokumentacji opisującej przyjęte przez jednostkę zasady (politykę)
rachunkowości obejmującej wykaz stosowanych w jednostce ksiąg
rachunkowych i opis
sposobu ich prowadzenia (w tym: zakładowy plan kont, ustalający wykaz
kont księgi
głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń.)instrukcji
stanowiących tzw. nieobowiązkową część polityki
rachunkowości, takich jak
instrukcja: kasowa,  obiegu i kontroli
dokumentów księgowych, przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
gospodarowania środkami trwałymi.2.
Prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki3.
Dokonywanie
wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego
jednostki.4.
Sporządzanie
sprawozdań finansowych oraz innych z zakresu działania
jednostki, w tym:
deklaracji
podatkowych,
dokumentów
rozliczeniowych,a
następnie przedkładanie ich do zatwierdzenia dyrektorowi jednostki.5.
Czuwanie nad prawidłowym i terminowym obiegiem dokumentów księgowych.6.
Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji księgowej w sposób zabezpieczający ją
przed dostępem osób nieuprawnionych, zaginięciem lub zniszczeniem. II.
Obowiązki w zakresie prowadzenia
gospodarki
finansowej jednostki 1.
Opracowywanie projektu planu finansowego jednostki i jego zmian zgodnie z
procedurą obowiązującą w jednostce oraz przedkładanie go do zatwierdzenia
kierownikowi jednostki.2.
Dokonywanie analizy wykonania planu finansowego jednostki i bieżące
informowanie kierownika jednostki o stopniu realizacji dochodów i wydatków
(przychodów i rozchodów).3.
Dokonywanie bieżącej analizy prawidłowości wykorzystania środków otrzymanych na
pokrycie wydatków,4.
Czuwanie nad prawidłowością umów zawieranych przez jednostkę pod względem
finansowym.5.
Zapewnienie prawidłowego i terminowego pobierania
należności z tytułu dochodów budżetowych (w jednostkach
budżetowych) bądź  dochodów 
własnych6.
Przeprowadzanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem
finansowym oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów
dotyczących operacji  finansowych
jednostki.7.
Wykonywanie dyspozycji
środkami
pieniężnymi.8.
Zapewnienie
ochrony mienia będącego w posiadaniu jednostki.9.
Sporządzanie
sprawozdań budżetowych oraz innych związanych z realizacją
zadań jednostki i przedkładanie ich do zatwierdzenia dyrektorowi jednostki.10.
Prowadzenie rejestru i rozlicznie podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji VAT Wymagane dokumenty: 1. list motywacyjny,
 2. Życiorys - CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej,
 3. Kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane
  wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 4. Aktualne zaświadczenie o niekaralności z KRK
 5. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o:
  1. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  2. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z
   oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  3. oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i
   korzystania z pełni praw publicznych
  4. oświadczenie kandydata o treści „ wyrażam zgodę na przetwarzanie
   danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10
   maja 2018  r. o ochronie danych
   osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000 z późn. zm. ) oraz ustawą z dnia 21
   listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
   1282.).’’


Oferty należy składać w budynku Powiatowego
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego im. Józefa Grudnia w Busku-Zdroju, pok. 103,
ul. Kusocińskiego 3, 28-100 Busko-Zdrój    w terminie do dnia  30 września 2019 r. do godz. 14.00. Dokumenty,
które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane, chyba że w/w
stanowisko wciąż nie będzie obsadzone.Nadesłane oferty nie będą odsyłane.Osoby spełniające wymagania formalne określone w
ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy
kwalifikacyjnej.

Dyrektor PMOS                                                                                                mgr Grzegorz Wojciechowski