Klauzula informacyjna dla wychowanków PMOS

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA WYCHOWANKÓW PMOS

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

1) administratorem danych osobowych wychowanków  jest Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku- Zdroju z siedzibą przy ulicy Kusocińskiego 3 , 28-100 Busko-Zdrój, tel. 41 378 10 40, e-mail: pmosbusko@wp.pl reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka

2)w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Busku-Zdroju powołano Inspektora Ochrony Danych

– kontakt: adres e-mail: iod@powiat.busko.pl

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

6) każdy wychowanek posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody

7) wychowanek ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa