Klauzula informacyjna dla osób korzystających z obiektów PMOS

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z OBIEKTÓW PMOS

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) informuję, iż:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku- Zdroju z siedzibą przy ulicy Kusocińskiego 3 , 28-100 Busko-Zdrój, tel. 41 378 10 40, e-mail: pmosbusko@wp.pl reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka

2. W Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Busku-Zdroju powołano Inspektora Ochrony Danych

– kontakt: adres e-mail: iod@powiat.busko.pl

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach związanych z korzystaniem z obiektów PMOS w Busku- Zdroju:

 

  •   przygotowanie faktury za korzystanie z obiektów PMOS i prowadzenie zestawienia dokumentacji sprzedaży,
  • sporządzanie umów najmu obiektów PMOS

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w zakresie określonym zgodą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego  Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

 

  •   pracownicy Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku-Zdroju
  •   organy państwowe, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa.

5. Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

6. Dane osobowe korzystających z obiektów PMOS będą przechowywane w dokumentacji Ośrodka przez okres wynikający z przepisów prawa w tym zakresie oraz zgodnie z kategorią archiwalną określoną w jednolitym rzeczowym wykazie akt Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku-Zdroju.

7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować brakiem możliwości skorzystania z obiektów Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Busku- Zdroju.

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.