Aktualności

Dodano: 2020-10-14 11:25:50 Kategoria: Aktualności

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W CZASIE PANDEMII w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym im. Józefa Grudnia w Busku-Zdroju

1. Niniejszy dokument określa ogólne procedury bezpieczeństwa na terenie Ośrodka w okresie pandemii COVID-19, dotyczącą wszystkich pracowników Ośrodka, wychowanków oraz rodziców młodzieży uczęszczającej do Ośrodka.
2. Celami procedury jest minimalizacja zagrożenia zakażenia koronawirusem oraz umożliwienie wychowankom uczęszczania na zajęcia pozalekcyjne organizowane w PMOS

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

1. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem oraz dezynfekowaniu ich płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Wirus osłonięty jest cienką warstwą tłuszczową, którą niszczą detergenty, mydło, środki dezynfekcyjne, promienie UV.
2. Należy bezwzględnie stosować szczególne zasady ochrony podczas kichania i kaszlu: zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.
3. Należy zachować co najmniej 1,5 m odległości pomiędzy osobami.
4. Należy unikać dotykania oczu, nosa i ust: dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.
5. Należy bacznie obserwować stan swojego zdrowia i nie lekceważyć żadnych objawów.
6. W całym budynku należy przestrzegać instrukcji mycia rąk i systematycznej dezynfekcji powierzchni, zwłaszcza dezynfekcji powierzchni częstego kontaktu (klamek, poręczy, szafek).
7. Przy wejściu do Ośrodka należy umieścić pojemnik z płynem dezynfekującym, z którego każdy wchodzący powinien bezwzględnie skorzystać.
8. Osoby przebywające na terenie Ośrodka powinny dysponować środkami ochrony osobistej, w tym rękawiczkami, maseczkami ochronnymi, ewentualnie przyłbicami, zwłaszcza na korytarzach oraz w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych (podczas konsultacji dopuszcza się możliwość niezasłaniania ust i nosa maseczką ewentualnie przyłbicą).
9. Na czas stanu epidemicznego drzwi wejściowe do Ośrodka pozostają zamknięte w godz. 7.00 – 23.00.
10. Liczba osób w jednej sali zostaje obliczona na podstawie zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, gdzie minimalna powierzchnia na jedną osobę wynosi 4 m 2 przy zachowaniu 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy biurkami w biurach. Na siłowni -jedna osoba na 10 m 2.
11. Na terenie budynku Ośrodka mogą przebywać wyłącznie wychowankowie i pracownicy Ośrodka.
12. W czasie trwania konsultacji w Ośrodku nie powinny przebywać osoby z zewnątrz, a w przypadku konieczności ewentualnych kontaktów z takimi osobami konieczne jest bezwzględne przestrzeganie środków ostrożności.
13. Procedury obowiązują do odwołania.
14. Wszystkie procedury są aktualizowane na bieżąco.
15. Wszelkie zmiany w niniejszej procedurze mogą być wprowadzone w trybie,
w jakim zostały wprowadzone.
16. Wszystkie procedury są dostępne na stronie internetowej Ośrodka.

HIGIENA I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ ORAZ POWIERZCHNI ORAZ INNYCH PRZEDMIOTÓW

1. Z zajęć organizowanych w Ośrodku mogą korzystać wychowankowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.
2. Wśród nauczycieli, wychowanków i rodziców zostają upowszechnione stosowne procedury postępowania w czasie pandemii.
3. Przy wejściu do Ośrodka należy zdezynfekować ręce, a w przypadku przeciwwskazań zdrowotnych umyć ręce mydłem.
4. Na korytarzach i w ogólnodostępnych miejscach w Ośrodku należy przemieszczać się z zachowaniem dystansu społecznego (2 m) przy zasłoniętych maseczką (lub ewentualnie przyłbicą) ustach i nosie.
5. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych umieszcza się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem – instrukcje do dezynfekcji rąk.
6. Ośrodek zapewnia sprzęt i środki czystości oraz monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości sal do konsultacji, pomieszczeń sanitarnych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, klawiatur, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w biurach, na kawiarni itp..
7. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji oraz ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
8. Wychowankowie i pracownicy Ośrodka poruszają się w obrębie placówki wyznaczonymi korytarzami, w taki sposób, aby drogi ich poruszania nie przecinały się. Ponadto należy korzystać ze stosownie oznaczonych wejść i wyjść.
9. Ośrodek wyznacza i przygotowuje pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
10. Ośrodek umieszcza w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
11. W przypadku stwierdzenia podejrzenia wystąpienia zakażenia Ośrodek niezwłocznie powiadamia rodziców wychowanków niepełnoletnich.
12. Procedury obowiązują do odwołania.
13. Wszystkie procedury są aktualizowane na bieżąco.
14. Wszelkie zmiany w niniejszej procedurze mogą być wprowadzone w trybie, w jakim zostały wprowadzone.